ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящият документ съдържа „Общи условия“, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина https://smartmasks.bg/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Съгласен съм“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите „Общи условия“.

1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на https://smartmasks.bg/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

1.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://smartmasks.bg/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

1.4. След кликане на бутона „Съгласен съм“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

1.5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

1.6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

2. ДОСТАВКА

2.1. ТЪРГОВЕЦЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента.

2.2. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2.3. Веднага след доставката, стоките се преглеждат от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.

2.4. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

2.5. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

2.6. При предаване на стоката потребителят/клиентът или лицето-получател подписват придружаващите я документи. За лице-получател се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

2.7. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

2.8. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока, като задължение на доставчика е да удостовери писмено пред ТЪРГОВЕЦА ненамирането на Клиента на посочения от него адрес.

2.9. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.

3. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. РЕКЛАМАЦИИ

3.1. ТЪРГОВЕЦЪТ не предлага гаранционен срок на своите клиенти за дадена закупена стока.

3.2. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента от получаването на стоката, същият губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци и/или липса на някой от придружаващите я аксесоари.

3.3. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се извършва писмено на адрес: smartmasks2020@gmail.com.

4. ЦЕНИ

4.1. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до Клиента. Цената на транспорта е в зависимост от адреса за доставка. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

5.1. Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на https://smartmasks.bg/.

5.2. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

5.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

5.4. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата https://smartmasks.bg/.

5.5. Всеки клиент, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

            (1) да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

            (2) да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

            (3) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

            (4) да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от търговеца услуги;

            (5) да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

            (6) да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

            (6) да не извършва злоумишлени действия;

            (7) да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://smartmasks.bg/ в нарушение на закона, настоящите „Общи условия“, Добрите нрави или Интернет етиката.

5.6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна и цената й се дължи от Клиента.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

6.1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите/клиентите използват предоставяните услуги.

6.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://smartmasks.bg/.

6.3. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

6.4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://smartmasks.bg/.

6.5. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането /в случай, че плащането е по банков път/ или при успешно направена поръчка / в случай, че плащането е с наложен платеж/, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

6.6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.

6.7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

6.8. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва за търговските си цели информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са направили своя регистрация на https://smartmasks.bg/.

6.9. Информацията по предходния член може да бъде използвана за търговски цели от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес smartmasks2020@gmail.com ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Търговските цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

6.10. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите „Общи условия“ при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

6.11. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies) след изрично потвърждаване от страна на потребителя/клиента. Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Всеки потебител/клиент има право да изисква и получи от ТЪРГОВЕЦА потвърждение за обработваните негови лични данни. Всеки потебител/клиент има право да получи достъп до неговите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.

7.2.ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни на съответният потебител/клиент в електронна или друга подходяща форма.

7.3. Всеки потебител/клиент има право да поиска от ТЪРГОВЕЦА да коригира неточните лични данни и да попълни непълни лични данни. Регистрираните потребители/клиенти на сайта могат сами да коригират данните си на https://smartmasks.bg/ след въвеждане на потребителско име и парола за достъп.

7.4. Всеки потебител/клиент има право да поиска от ТЪРГОВЕЦА изтриване на свързаните с него лични данни, а ТЪРГОВЕЦЪТ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

– Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

– Потебител/клиент оттегли своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие и няма друго правно основание за обработването;

– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

7.5. Всеки потебител/клиент може да възрази по всяко време срещу обработване на личните му данни от ТЪРГОВЕЦА, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания: обработването на данни за целите на директен маркетинг и/или обработването на данни за целите на профилиране.

7.6. ТЪРГОВЕЦЪТ прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 8. ИЗМЕНЕНИЯ

8.1. „Общите условия“ могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите „Общи условия“ и на основание промени в законодателството.

8.2. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява своите Потребители/клиенти за промените в „Общите условия“, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и дава достатъчен срок за запознаване с тях. 

9. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://smartmasks.bg/ на своя компютър.

9.2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други артикули, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя/клиента.

9.3. Интернет магазина https://smartmasks.bg/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

9.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.

9.5. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в „Общите условия“ или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Your Shopping cart

Close